Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming van de firma PIKO Spielwaren GmbH

Wij begroeten u bij uw bezoek aan onze website en verheugen ons erg over uw interesse voor onze onderneming. Om u een goed gevoel met betrekking tot het omgaan met uw persoonlijke gegevens leggen wij helder en duidelijk uit, wat met de verkregen gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen vanuit onze kant getroffen worden om deze gegevens te beschermen. Bovendien wordt u over uw wettelijk vastgelegde rechten in verband met de verwerking van deze gegeven geïnformeerd.
Gegevensbescherming heeft een bijzonder grote betekenis voor de bedrijfsleiding van de firma PIKO Spielwaren GmbH. Gebruikmaking van de internetpagina’s van de firma PIKO Spielwaren GmbH is in principe zonder enige vorm van invoer van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zoverre een betrokken persoon bijzondere services van onze onderneming via onze internetpagina zou willen verlangen, kan echter een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens nodig zijn. Is de verwerking van persoonsgerelateerde nodig en bestaat voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, dan vragen wij in het algemeen toestemming aan de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgebonden gegevens, bij voorbeeld de naam, adres, email-adres of telefoonnummer van een betrokken persoon, gebeurt steeds in overeenstemming met de basisverordening gegevensbescherming en overeenkomstig met de voor de firma PIKO Spielwaren GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming graag de openbaarheid via wijze, omvang en doel van de door ons verheven, gebruikte en verwerkte persoonsgebonden gegevens informeren, Verder worden de betrokken personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring over de hen toekomende rechten geïnformeerd.

De firma PIKO Spielwaren GmbH heeft als voor de verwerking verantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo waterdicht e mogelijke bescherming van de via deze internetpagina verwerkte persoonsgebonden gegeven te verzekeren. Desondanks kunnen internet gebaseerde gegevensoverdrachten hiaten in het veiligheidssysteem tonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Om die reden staat het iedere betrokken persoon vrij om persoonsgebonden gegevens ook via alternatieve communicatiekanalen, bij voorbeeld telefonisch, pet briefpost of fax aan ons door te sturen. Deze kanalen bieden meer zekerheid als niet versleutelde e-mails.

Begripsbepalingen

De gegevensbeschermingsverklaring van de firma PIKO Spielwaren GmbH is gebaseerd op de concepten, die door de Europese richtlijnen- en verordening commissie bij de wet gegevensbescherming richtlijnen (AVG) gebruikt worden. Onze gegevensbeschermingsverklaring dient voor zowel de openbaarheid alsook voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen willen we graag vooraf de gebruikte begripsbepalingen uitleggen.

Wij gebruiken in deze gegevensbeschermingsverklaring onder andere de volgende begrippen:

a)    persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle informaties, die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk hierna “betrokken persoon”). Als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon aangezien, die direct dan wel indirect, vooral door middel van toewijzing van een identificatie als een naam, identificatienummer, locatiegegevens of van een of meerdere kenmerken, de uitdruk van fysieke, psychische, economische, culturele of speciale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.

b)    betrokken persoon

Betrokken persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie persoonsgerelateerde gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c)    Verwerking

Verwerking is iedere met of zonder behulp van geautomatiseerd procedé uitgevoerde handeling of ieder zulk verwerkingsreeks in de samenhang met persoonsgerelateerde gegevens zoals het opvragen, het vastleggen, het ontstaan, het regelen, het vastleggen, de aanpassing of verandering, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, het openbaar maken door overdracht, verspreiding of een andere vorm van verstrekken, de vereffening of de link, de beperking, het verwijderen of de vernietiging.

d)    Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de aanduiding van opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens met het doel om hun toekomstige verwerking te beperken.

e)    Profilering

Profilering is iedere vorm van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die daaruit bestaat, dat deze persoonsgerelateerde gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijk persoon, te taxeren, in het bijzondere, om aspecten betrekking hebben op prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

f)     Anonimiseren

Anonimiseren is de bewerking van persoonsgebonden gegevens op een manier, waarop de persoonsgerelateerde gegevens zonder het erbij halen van aanvullende informaties niet meer aan een specifiek betrokken persoon toegewezen kunnen worden, voor zoverre deze aanvullende informaties separaat opgeborgen worden en technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn die waarborgen, dat de persoonsgebonden gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon kunnen worden toegewezen.

g)    Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is een natuurlijke of juridische persoon, autoriteit, faciliteit of een andere plaats, die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het Europees recht of het recht van de Lidstaten geïnitieerd, dan kan de verantwoordelijk respectievelijk de betreffende criteria van zijn aanwijzing volgens het Europees recht of het recht van de Lidstaten gepland worden.

h)    Opdrachtverwerker

Opdrachtverwerker is een natuurlijk of juridisch persoon, autoriteit, faciliteit of een andere plaats, die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i)      Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijk of juridisch persoon, autoriteit, faciliteit of een andere plaats, aan wie persoonsgebonden gegevens geopenbaard worden, onafhankelijk ervan, of het zich bij hem om een derde handelt of niet. Autoriteiten, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Europees recht of het recht van Lidstaten mogelijkerwijs persoonsgebonden gegevens verkrijgen, gelden echten niet als ontvanger.

j)      Derden

Een derde is een natuurlijk of juridisch persoon, autoriteit, faciliteit of een andere plaats, met uitzondering van de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen, die onder directe verantwoording van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgebonden gegevens te verwerken.

k)    Toestemming

Toestemming is iedere door de betrokken persoon vrijwillig voor het betreffende geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsbeschikking in de vorm van een verklaring of een overig eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te kennen geef, dat hij met de verwerking van de hem betreffende persoonsgebonden gegevens instemt.

Naam en locatiegegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de gegevensbescherming-basisverordening, andere in de Lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen met een gegevensbeschermend karakter is:

PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstr. 30
96515 Sonneberg
Duitsland

Telefoon: +49 (0)3675/8972-0
Fax: +49 (0)3675/8972-50
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internettoegang: www.piko.de / www.piko-shop.de

Wettelijk vertegenwoordiger:  Dr. René F. Wilfer

Naam en adres van de commissaris gegevensbescherming

De commissaris gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Dieter Werner
eSourceOne GmbH
Kronacher Str. 60
96052 Bamberg
Duitsland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedere betrokken persoon kan zich ten alle tijde bij alle vragen en aanleidingen over de gegevensbescherming direct tot onze commissaris gegevensbescherming wenden.

Rechten van de betreffende persoon

Als eerste willen wij op deze plaat u over uw rechten als betrokken persoon informeren, Deze rechten zijn de art. 15 - 22 EU-AVG genormeerd. Dit omvat:

a)    Recht op bevestiging

Iedere betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever ingeruimde recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging erover te verlangen, of de hem betreffende persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, Zou een betrokken persoon gebruik willen maken van dit bevestigingsrecht, dan kan hij zich hiervoor te allen tijde wenden onze vertegenwoordiger gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke,

b)    Recht op informatie

Iedere bij de verwerking persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht ten alle tijde van de voor de verwerking verantwoordelijke belangeloos informatie over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgebonden gegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de betrokken persoon informatie over de volgende informaties toegestaan:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën persoonsgebonden gegevens, die verwerkt worden
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers, aan wie die de persoonsgebonden gegevens geopenbaard zijn of nog geopenbaard worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • ndien mogelijk de geplande duur, waarvoor de persoonsgebonden gegevens opgeslagen worden, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen voor van deze duur
 • op verwijdering van de hem betreffende persoonsgebonden gegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een juridische tegenstrijdigheid tegen deze verwerking
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
 • wanneer de persoonsgebonden gegevens niet via de betrokken persoon verkregen zijn: alle informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een automatisch besluitvorming inclusief ruiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en, tenminste in deze gevallen – belangrijke informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de gezochte effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon recht op informatie erover of persoonsgebonden gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overgedragen is. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon anders het recht p, om informatie over de geschikte garanties in samenhang met de de overdracht te verkrijgen

Mocht een betrokken persoon gebruik willen maken van het recht op informatie, dan kan hij zich hiertoe ten alle tijde wenden tot onze gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

c)    Recht op correctie

Iedere door de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om de onmiddellijke correctie van het hem betreffende persoonsgebonden gegevens te verlangen. Verder de betrokken persoon het recht om, met in achtneming van de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgebonden gegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te verlangen.
Mocht een persoon gebruik maken van dit recht op correctie, kan hij zich daartoe ten alle tijde wenden tot onze gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

d)    Recht op verwijdering (Recht om vergeten te worden)

Iedere door de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke te verlangen, dat die de hem betreffende persoonsgebonden gegevens onmiddellijk verwijderd worden, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

 • De persoonsgebonden gegevens werden voor dergelijke gegevens opgevraagd of op overige manier verwerkt, waarvoor zij niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokken persoon herroept zijn toestemming, waarop zich de verwerking volgens artikel 6 lid 1 hoofdstuk a AVG of artikel 9 lid w sub. a AVG gebaseerd is en het ontbreekt aan een anderszins rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokken persoon tekent volgens artikel 21 lid 1 AVG beroep aan tegen de verwerking en er zijn geen gemachtigde redenen met prioriteit voor de verwerking, of de betrokken persoon tekent volgens artikel 21 lid 2 AVG beroep aan tegen de verwerking.
 • De persoonsgebonden gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van de persoonsgebonden gegevens is voor de vervulling van een juridische verplichting volgens het Europese recht of het recht van de Lidstaten vereist, die de verantwoordelijke uitvoert.
 • De persoonsgebonden gegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8 lid 1 AVG verkregen.

Voor zover een van de boven genoemde redenen zich voordoet en een betrokken persoon, die de verwijdering van persoonsgebonden gegevens, die bij de firma PIKO Spielwaren GmbH opgeslagen zijn, wil laten plaatsvinden, kan zich hiervoor te allen tijde bij onze gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke melden. De gegevensbeschermingsvertegenwoordiger van de firma PIKO Spielwaren GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen, dat het aan het verzoek tot verwijdering terstond wordt nagekomen.

Waren de persoonsgebonden gegevens door de firma PIKO Spielwaren GmbH openbaar gemaakt en is onze onderneming als verantwoordelijke volgens artikel 17 lid 1 AVG tot het verwijderen van de persoonsgebonden gegevens verplicht, dan treft de firma PIKO Spielwaren GmbH met in achtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten gepaste maatregelen, ook van technische aard. Om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de openbaar gemaakte persoonsgebonden gegevens, erover te informeren, dat de betrokken persoon door deze anderen voor de gegevensverwerking verantwoordelijken het verwijderen alle links met betrekking tot deze persoonsgebonden gegevens of van kopieën of herhalingen van deze persoonsgebonden gegevens verlangd heeft, voor zover de verwerking niet vereist is. De gegevensbeschermingsvertegenwoordiger van de firma PIKO Spielwaren GmbH of een andere medewerkers zal in individuele gevallen het noodzakelijke uitvoeren.

e)    Recht op beperking van de verwerking.

Iedere bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgebonden gegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, en wel voor een duur, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, om de juistheid van de persoonsgebonden gegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst het verwijderen van de persoonsgebonden gegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgebonden gegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgebonden gegevens niet meer nodig voor de doelstellingen; de betrokken persoon echter is ze nog steeds nodig voor bewering, uitoefening of verdediging van gerechtelijke aansprakelijkheid.
 • De betrokken persoon heeft bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG gemaakt en het staat nog niet vast, of de rechtmatige gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen tegenover die van de betrokken persoon.

Voor zoverre een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokken persoon die de beperking van persoonsgebonden gegevens, die bij de firma PIKO Spielwaren GmbH opgeslagen zijn, verlangen wil, kan hij zich te allen tijde bij een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden. De medewerker van de finma PIKO Spielwaren GmbH zal voor de beperking van de verwerking zorg dragen.

f)     Recht op gegevensoverdracht

Iedere bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgebonden gegevens, die door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke verschaft zijn, in een gestructureerd, gangbaar en voor een machine leesbaar format te verkrijgen Hij heeft bovendien het recht om deze gegevens aam een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgebonden gegevens zijn verschaft, over te dragen voor zover de verwerking op de toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG, of art. 9 lid 2 sub a AVG of op een verdrag overeenkomstig art. 6 lid 1 sub. b rust en de verwerking met behulp van een geautomatiseerd procedé gebeurt, voor zoverre de verweking niet voor de perceptie van een opdracht nodig is, die in het openbare interesse is gelegen of in de uitoefening van openbare macht, die aan de verantwoordelijke is overgedragen.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 lid 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgebonden gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover hiervan niet de rechten en vrijheden van andere personen beïnvloed worden.

Voor het afdwingen van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokken persoon te allen tijde tot de door de firma PIKO Spielwaren GmbH benoemde gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een ander medewerker wenden.

g)    Recht op bezwaar

Iedere bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om vanwege bijzondere persoonlijke situaties ten allen tijde tegen de verwerking van op hem betreffende persoonsgebonden gegevens, die op basis van art. 6 lid 1 sub. e of f AVG volgt bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen ondersteunde profilering.

De firma PIKO Spielwaren GmbH verwerkt de persoonsgebonden gegevens in het geval van bezwaar niet meer, het zij dan, dat wij dwingende. beschermende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan , of de verwerking dient te bekendmaking, uitoefening of verdediging van wettelijk recht.

Verwerkt de firma PIKO Spielwaren GmbH persoonsgebonden gegevens om directe reclame te bedrijven, dan heeft de betrokkenpersoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering voor zover het met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Maakt de betrokken persoon tegenover de firma PIKO Spielwaren GmbH de verwerking voor de doelstelling van directe reclame, dan zal de firma PIKO Spielwaren GmbH de persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doelstellingen verwerken.

Daarnaast heeft de betrokken persoon het recht vanwege redenen voortkomend uit zijn bijzondere situatie, tegen de hem betreffende verwerking van persoonsgebonden gegevens, die bij de firma PIKO Spielwaren GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of tot statistische doeleinden volgens art. 89 ;od 1 AVG plaatsvinden, bezwaar aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking ter vervulling van een in het openbaar belang liggende opdracht noodzakelijk is.

Voor het afdwingen van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokken persoon te allen tijde tot de door de firma PIKO Spielwaren GmbH benoemde gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een ander medewerker wenden. De betrokken persoon staat het verder vrij om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiegenootschap, ongeacht de richtlijn 2002/58/EU, zijn recht op bezwaar door middel van een automatisch procedé uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

h)    Automatische beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Iedere bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om niet uitsluitend onderworpen te worden aan een op geautomatiseerde verwerking — inclusief profilering — gebaseerde beslissing, die jegens hem juridische effect geeft of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk verzwakt, voor zover de beslissing (1) niet voor de voltooiing of de nakoming van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke nodig is, of (2) vanwege wetgeving passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook de gerechtigde belangen van de betrokken persoon krijgen, of (3) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon plaatsvinden.

Is de beslissing (1) voor het voltooien of nakomen van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke nodig of (2) gebeurt deze met uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon, dan treft de firma PIKO Spielwaren GmbH passende maatregelen om de rechten en de vrijheden alsook de gerechtigde belangen van de betrokken persoon te waarborgen, waartoe minimaal het recht op het verkrijgen van het effect van de interventie van een persoon vanuit de verantwoordelijke, op het afleggen van een eigen standpunt en op het aanvechten van de beslissing behoort,

Mocht de betrokken persoon rechten gerefereerd aan automatische beslissingen af willen dwingen, dan kan hij zich ten alle tijde tot de door de firma PIKO Spielwaren GmbH benoemde gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een ander medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

i)      Recht op herroeping van een gegevensbescherming betreffende instemming

Iedere bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen- en wetgever toegekende recht om een gegeven instemming voor het verwerken van persoonsgebonden gegevens te allen tijde te herroepen.
Mocht de betrokken persoon het recht op herroeping af willen dwingen, dan kan hij zich ten alle tijde tot de door de firma PIKO Spielwaren GmbH benoemde gegevensbeschermingsvertegenwoordiger of een ander medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke wenden.

Doeleinden en juridische grondslagen voor gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens worden de bepalingen van de AVG en alle overige geldende gegevensbeschermingsbepalingen gevolgd. Wettelijke voorschriften voor de gegevensbewerking zijn in hoofdzaak te vinden in art. 6 AVG

Wij gebruiken uw gegevens voor zakelijke contacten, om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen, voor het onderhouden van contractuele relaties, voor het aanbieden van producten en diensten alsook voor het versterken van de klantrelatie, hetgeen ook analyses voor marketingdoeleinden en directe reclame inhouden kan.

Uw toestemming vormt eveneens een verordening inzake gegevensbescherming. Daarbij informeren wij u over de doeleinden van gegevensverwerking en uw herroepingsrecht. Zou zich de toestemming ook op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens betrekken, dan zullen wij ui in de toestemming daar op wijzen, art. 88 lid 1. AVG
Een verwerking van bijzondere categorie persoonsgebonden gegevens volgens art 9 lid 1 AVG gebeurt alleen enkel dan, wanneer dit op basis van wettelijke voorschriften nodig is en wanner er geen reden toe is tot de aanname, dat uw legitieme belang zwaardere weegt dan de verwerking, art 88 lid 1 AVG

Doorgeven aan derden

Wij zullen uw gegeven enkel in het kader van wettelijke bepalingen of bij overeenkomstige toestemming aan derden doorgeven. Anderszins vindt een doorgave aan derden niet plaats, tenzij wij dit op grond van verplicht wetgeving hiertoe moeten doen (doorgeven aan externe instanties als bijvoorbeeld regelgevende instantie of wethandhavingsinstanties).

Ontvanger van de gegevens / categorieën van ontvangers.

Binnen onze onderneming zorgen we ervoor, dat enkel diegene personen uw gegeven ontvangen, die deze voor uitoefening van voor de vervulling van de contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben.

In veel gevallen ondersteunen dienstverleners (vrachtvervoerders als bijvoorbeeld DHL en GLS, instanties voor betalingsverkeer als bijvoorbeeld PayPal en BSPayonne voor creditcard-betalingen, ondernemingen voor checken van kredietwaardigheid en incassobedrijven zoals IT Firmen) onze vakafdelingen bij de vervulling van hun taak. Met alle dienstverleners zijn de noodzakelijke contracten voor gegevensbescherming afgesloten.


Opslaan van gegevens

Wij slaan uw gegevens op voor zolang deze voor het betreffende verwerkingsdoel nodig zijn. Let er alstublieft op, dat talrijke bewaartermijnen het noodzakelijk maken, dat gegevens voorts opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft in het bijzonder handelsrechtelijke of belastingrechtelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld wetboek van koophandel, wet omzetbelasting, enz.). Voor zover er geen verdergaande verplichte bewaartermijnen bestaan, worden de gegevens na het behalen van de doelstelling routinematig verwijderd.

Daarbij komt, dat we de gegevens kunnen bewaren, wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebben verleend of wanneer het tot juridische geschillen komt en wij bewijsmateriaal gebruiken in het kader van wettelijk verjaringstermijnen, die tot dertig jaar kunnen bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo best mogelijk tegen toevallige op opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of de toegang van ongeautoriseerde personen te beschermen, zetten wij overeenkomstige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met beveiligingsexperts voortdurend getest en op nieuwe veiligheidsstandaards aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt telkens versleuteld plaats. Als overdrachtsprotocol bieden wij voor onze website HTTPS aan, telkens onder het gebruik van de actuele versleutelprotocollen (SSL via GlobalSign nv-sa voor www.piko.de respectievelijk thawte, Inc. Voor www.piko-shop.de). Bovendien bieden wij onze gebruikers in het kader van de contactformulieren een inhoudsversleuteling aan. De decryptie van deze gegevens is alleen voor ons mogelijk, Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiewegen te gebruiken (bij voorbeeld de post).

Verplichting tot het beschikbaar stellen van de gegevens

Diverse persoonsgebonden gegevens zijn nodig voor de rechtvaardiging, implementatie en beëindiging van de financiële verplichtingen en het voldoen aan de daarmee verbonden contractuele en wettelijke verplichtingen . Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies, die die ter beschikking stelt.

Details daarover hebben wij in het voorgaande punt samengevat, In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op basis van wettelijke bepalingen verzameld respectievelijk ter beschikking gesteld worden.  Let er alstublieft op, dat een verwerking van uw aanvraag of het doorvoeren van een onderliggende financiële verplichting zonder het ter beschikking stellen van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en oorsprong van de gegevens

Welke gegevens wij verwerken wordt bepaald door de betreffende context. Dit hangt ervan af, of u bijvoorbeeld online een bestelling opgeven, of een aanvraag middels ons contractformulier doen, of u ons een sollicitatie doet toekomen of een klacht indient.
Let u er alstublieft op, dat wij informaties voor bijzonder verwerkingssituaties mogelijk ook separaat op geschikte plaatsen ter beschikking stellen, bijvoorbeeld bij een contactaanvraag,

Bij het bezoek aan onze website verkrijgen en verwerken wij volgende:

 • informatie over de website van waar u ons bezoekt
 • gebruikte webbrowser en gebruikt bedrijfssysteem
 • de door uw internet service provider toegewezen IP-adres
 • aangevraagde bestanden, overdragen hoeveelheid data, downloads/gegevens export
 • gegevens over de website pagina’s die u bij ons oproepen inclusief datum en tijd
 • om redenen van de technische zekerheid ( speciaal voor het pareren van aanvalspogingen op omze webserver) worden deze gegevens volgens art. lid q AVG opgeslagen. Na uiterlijk 7 dagen vindt een anonimisering door verkorting van het IP-adres plaats, zodat er geen verwijzing naar de gebruiker kan worden gelegd.


In het kader van een contactaanvraag verkrijgen en bewerken wij de volgende gegevens

•    aanhef
•    naam, voornaam
•    adres
•    e-mailadres eventueel telefoonnummer (gegevens over wensen en belangstellingen)

In het kader van het bestelproces verwerken wij volgende gegevens:

•    aanhef
•    naam, voornaam
•    afleveradres
•    rekeninghouder 
•    e-mailadres eventueel telefoonnummer (gegevens over wensen en belangstellingen)

Bij newsletter verkrijgen en verwerken wij volgende gegevens:

•    e-mailadres 
•    analysegegevens uit de newsletter-evaluatie

Cookies

Onze internetpagina’s maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Zij dienen ertoe, dat ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectievere en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer geplaatst worden en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat.

Door middel van deze cookies is het ons mogelijk een analyse te maken, hoe gebruikers van onze website gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website overeenkomstig de wensen van de bezoekers vorm te geven. Bovendien hebben we door de cookies de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde indicatie te meten en zijn positie, bij voorbeeld afhankelijk van de thematisch interesse van de gebruikersinteresse, te laten bepalen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd, wanneer de daarvoor geldende termijn (in de regel na zes maanden) bereikt wordt of wanneer u deze voor het verloop van deze termijn zelf verwijdert.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser in de regel echter ook zelf veranderen, wanneer u die informaties liever niet zou willen verzenden, U kunt de mogelijkheden van onze website dan desondanks zonder enige beperking gebruiken. (uitzondering: configuraties).

Wij zetten cookies in, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zetten we cookies in, waarmee ons een analyse mogelijk gemaakt wordt over hoe gebruikers onze websitepagina’s gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de pagina’s overeenkomstig de behoeftes van de bezoekers. Tevens hebben we door de cookies de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde aankondiging te meten en zijn positionering bij voorbeeld afhankelijk van het thematische interesse van de gebruiker te laten bepalen.
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en hier vanuit naar onze website overgedragen. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een verandering van de instellingen in uw webbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s verwijderd worden. Dit is in alle gebruikelijke internetbrowsers mogelijk.
Let er alstublieft erop: wanneer u de instelling van cookies veranderd, zijn onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig te gebruiken.

Contactformulier / opnemen van contact per e-mail

Op onze website is een contactformulier aanwezig, dat voor het elektronische opnemen van contact gebruikt kan worden. Wanneer u ons door middel van het contactformulier schrijven, verwerken wij uw in het kader van het contactformulier vermelde gegevens voor de contactopname en beantwoording van uw vragen en wensen. Hierbij wordt op het beginsel van beperking en vermijding van gegevens gelet , waarbij u alleen die gegevens behoeft aan te geven, die wij dringend nodig zijn voor het met u opnemen van contact. Dit zijn uw e-mailadres alsook het berichtenblad zelf. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel (bij voorbeeld voor een meer individuele beantwoording van uw vraag) aangegeven worden.

Voor zover u zich per e-mail tot ons wendt, dan worden de in de e-mail vermelde persoonsgebonden gegevens alleen voor het doel van de bewerking van uw aanvraag verwekt. Voor zover u de aangeboden formulieren voor het opnemen van contact, vindt er geen verdere gegevensverkrijging plaats.  

Nieuwsbrief

Op onze website kan men zich op een kosteloze nieuwsbrief abonneren, De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief aangegeven e-mailadres wordt voor het verzenden van de gepersonaliseerde nieuwsbrief gebruikt.

Hierbij wordt op het beginsel van beperking en vermijding van gegevens gelet, omdat als verplicht veld alleen het e-mail adres is gekentekend. Uit technische noodzakelijkheid alsook voor de wettelijke bescherming wordt bij het bestellen van de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

U kunt vanzelfsprekend het abonnement ten alle tijde via de in de nieuwbrief  voorziene mogelijkheid tot het afmelden en daarmee uw toestemming intrekken. Verder bestaat de mogelijkheid, zich te allen tijde ook direct via onze website voor het verzenden van de nieuwsbrief af te melden.

Wij gebruiken getal-pixels in het verzenden van de nieuwsbrief. De zo genoemde getal-pixels zijn onzichtbare grafieken, die het ons mogelijk maken statistische informaties over het gebruik van onze nieuwsbrief te verkrijgen. Aan de hand van de ingebedde getal-pixels kunnen wij herkennen, of en wanneer een e-mail door een betrokken  persoon geopend werd. Zulke, via de nieuwbrief opgenomen getal-pixels verkregen, persoonsgebonden gegevens worden door de voor de verwerking verantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te verbeteren. Deze persoonsgebonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Webshop

Wij verwerken de door u in het kader van het bestelformulier aangegeven gegevens enkel voor het uitvoeren respectievelijk afhandelen van contractuele betrekkingen voor zover u niet instemt met verdere verwerking.

Er wordt op het beginsel van beperking en vermijding van gegevens gelet, doordat u ons enkel de gegevens dient aan te leveren, die wij noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst respectievelijk het vervullen van onze verdragsverplichtingen nodig zijn (dus uw naam, adres, e-mailadres alsook de telkens voor de gekozen betalingsmethode benodigde betalingsgegevens) of waarvan wij wettelijk verplicht zij deze gegeven op te vragen.

Bovendien wordt uit technische noodzaak alsook de wettelijke zekerheid uw IP-adres verwerkt Zonder deze gegevens zullen wij de voltooiing van de overeenkomst helaas moeten afwijzen, omdat wij deze niet kunnen uitvoeren of een bestaande overeenkomst in dat geval moeten beëindigen. Vanzelfsprekend kunt u vanuit uzelf ook nog meer gegevens verstrekken, wanneer u dat zou willen..

Registratie / klantenrekening

Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid aan, om zich onder vermelding van persoonlijke gegevens te registreren. Het voordeel is, dat u speciaal uw bestelhistorie kunt bekijken en uw verstrekte gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoeft u deze dus niet nogmaals opnieuw in te voeren. Verder kan een geregistreerde bezoeker van een aantekenlijst voor gewenste artikelen gebruik maken.

De registratie is dus noch voor de uitvoering van een overeenkomst met u (via onze online-shop) , noch voor het uitvoeren van maatregelen betreffende een voorlopige overeenkomst noodzakelijk of mogelijk, wanneer ook een toegangsmogelijkheid als gast wordt aangeboden. Er wordt op het beginsel van beperking en vermijding van gegevens gelet, omdat alleen de voor de registratie noodzakelijke gegevens als verplicht veld met een ster (*) aangegeven zijn. Dit zin bij voorbeeld het e-mailadres alsook wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

Voor de bestelling in onze online-shop zijn wij voor de uitlevering bovendien gegevens over de rekeninghouder (aanhef, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres) nodig. Zou het afleveradres van de adres van de rekeninghouder  afwijken, dan zijn bovendien de voornoemde gegevens voor het afleveradres aan te geven.

Door een registratie op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum alsook het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegeven). Met het gebruiken van de knop „nu registreren“ geeft u de toestemming voor verwerking van uw gegevens.

Let er alstublieft op: het door u aangegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Medewerk(st)ers van onze onderneming kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u daarom geen informatie geven in het geval dat u uw wachtwoord vergeten bent.

Gebruik in dit geval de functie „wachtwoord vergeten“, waarmee u een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord per e-mail toegestuurd krijgt, Geen medewerk(st)er is gerechtigd om van u telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord wanneer u dergelijke vragen worden gesteld. Met het afsluiten van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons voor het gebruik van het beschermde klantengebied opgeslagen. Zodra u zich op onze website met e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, dan worden deze gegevens voor de door u doorgevoerde acties op onze internetpagina beschikbaar gesteld.

Bij voorbeeld: voor de bestellingen in onze webshop: uitgevoerde bestellingen kunnen in de bestelhistorie teruggekeken worden. Veranderingen van de rekeninghouder en het afleveradres kunt u hier aangeven.

Voor geregistreerde personen bestaat de mogelijkheid om veranderingen/correcties van de rekeninghouder of het afleveradres in de bestelhistorie zelfstandig uit te voeren. Veranderingen/correcties worden ook graag door onze klantenservice doorgevoerd wanneer u zich met hen in verbinding stelt. Vanzelfsprekend kunt u de registratie respectievelijk uw klantenrekening ook weer ontbinden respectievelijk wissen wanneer u ons dit per e-mail meedeelt.

Betaalsystemen

In onze webshop kunt u met creditcard, per PayPal of vooruit betalen. Hierbij worden de desbetreffende gegevens, die relevant zijn voor de betaling verkregen om uw bestelling alsook de betalingsafwikkeling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt uit technische noodzaak alsook de wettelijke zekerheid uw IP-adres verwerkt

DHierbij wordt op het beginsel van beperking en vermijding van gegevens gelet, doordat u ons enkel die gegevens hoeft aan te geven, die wij dringend voor het uitvoeren van de betalingsafwikkeling en daarmee ook de afwikkeling van de overeenkomst of waarvan het verkrijgen ervan wij wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen wij helaas de voltooing van de overeenkomst moeten weigeren, omdat wij deze dan niet kunnen voltooien.

Het door ons ingezette betaalsysteem gebruikt de SSL-versleuteling voor beschermde overdracht van uw gegevens.

Opmerking over creditcardbetalingen: zoals bij creditcardbetalingen gebruikelijk is, worden de gegevens van de creditcard gecheckt alsook een check op het de credit.

Opmerking over PayPal: PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Kiest de betrokken persoon tijdens het bestelproces in onze online-shop “PayPal” als betalingsmogelijkheid, worden automatisch gegevens van de betrokken persoon aan PayPal doorgezonden.

Met de keuze van deze betalingsmogelijkheid stemt de betrokken persoon in met het vereiste doorzenden van persoonsgebonden gegevens voor de afhandeling van de betaling. Bij de aan PayPal overgedragen persoonsgebonden gegevens handelt het zich in de regel om voornaam, achternaam, adres, e-mailadres. IP-adres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere gegevens, die voor het alwikkelen van de betaling noodzakelijk zijn.  

Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst zijn ook die persoonsgebonden gegevens noodzakelijk , die in samenhang met de desbetreffende bestelling staan. Details over gegevensbescherming bij PayPal kunnen verkregen worden via: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (voor de rechtspositie vanaf 25.5.2018).

Reclamedoeleinden bestaande klanten

PIKO Spielwaren GmbH is erin geïnteresseerd de klantrelatie met u te onderhouden en u informaties en aanbiedingen over onze producten / diensten en evenementen te laten toekomen. Daarom verwerken wij uw gegevens om u overeenkomstige informaties en aanbiedingen per e-mail toe te sturen.

Wanneer u dit niet wenst, kunt u ten alle tijde het gebruik van u persoonsgebonden gegevens voor de doelen van directe reclame herroepen; dit geldt ook voor een profilering, voor zover het met de directe reclame in verbinding staat, Wanneer u bezwaar aantekent, worden uw gegevens voor dit doel niet meer verwerkt.

Het bezwaar kan zonder aangifte van redenen kosteloos en vormvrij gebeuren en zou bij voorkeur aan  +49 (0)3675/8972-0, per e-mail aanDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via post a an PIKO Spielwaren GmbH, Lutherstr. 30, 96515 Sonneberg, Duitsland gericht worden. 
Automatische individuele beslissingen

Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerkingsprocessen voor het verkrijgen van een besluit.

Gebruikersprofielen / webtracking- procedure

Gegevensbeschermingsbepalingen voor de inzet en gebruik van Google Analytics (met anonimiserende functie)
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina de componenten van Google Analytics (met anonimiserende functie) geïntegreerd. Google Analytics is een web-analyse-dienst. Webanalyse is het verkrijgen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalyse-dienst onderzoekt onder andere, vanuit welke internetpagina een betrokken persoon op een internetpagina gekomen is (zogenoemde referrer), op welke sub-pagina’s toegang gezocht is of hoe vaak en hoe lang een sub-pagina bekeken werd. Een webanalyse wordt overwegend voor het optimaliseren van een website of voor kosten-baten analyse ingezet. Werkmaatschappij van de Google-Analytics-componenten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google-Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer de toegang op onze internetaansluiting van onze internetaansluiting vanuit een Lidstaat van de Europese Unie of uit een ander verdragsland van de overeenkomst via het Europese economische samenwerking plaatsvindt.

Het doel van de Google-Analytics-componenten is de analyse van de bezoekersstromen op onze internetsite. Google gebruikt de ingewonnen gegevens en informaties onder anderen daarvoor, om het gebruik van onze internetsite te kunnen analyseren, om voor ons online-rapporten, welke de activiteiten op onze internetpagina’s tonen, samen te stellen en om verdere met het gebruik van onze website in verbinding staande diensten aan te voeren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd bovenstaand reeds verklaard. Met het plaatsen van het cookie wordt Google het mogelijk gemaakt om een analyse van het gebruik van onze website te maken. Door iedere opvraag van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke bedreven wordt en waarop een Google- Analytics-component geïntegreerd werd, zal de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google-Analytics-component bewegen gegevens voor het doel van de online-analyse aan Google over te dragen. In het kader van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonsgebonden gegevens zoals het IP-adres van de betrokken persoon, dat Google onder andere ertoe dienen om de herkomst van de bezoeker en kliks te begrijpen en in het vervolg commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van cookies worden persoongsgebonden informaties, als bijvoorbeeld de tijdsduur, de plaats van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon opgeslagen. Bij ieder bezoek aan onze webpagina’s worden deze persoonsgebonden gegevens, inclusief het IP-adres van de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonsgebonden gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze, via het technische proces verkregen gegevens onder eventueel door aan derden.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website als boven als is weergegeven te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies langdurig niet toestaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zal ook verhinderen, dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie ten alle tijde via de internetbrowser of ander softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder bestaat voor de betrokken persoon de mogelijkheid om een begrepen, op een gebruik van deze website gebaseerde gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google niet meer toestaan en tegen te gaan. Hiertoe dient de betrokken persoon een Browser-Add-On via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On deelt Google Analytics door middel vanJavaScript mee, dat geen gegevens en informaties over de bezoeken van internetpagina’s meer aan Google Analytics overdragen mogen worden. De installatie van de Browser-Add-On word door Google als het intrekken van toestemming gewaardeerd. Wordt het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet door de betrokken persoon een hernieuwde installatie van de Browser-Add-worden uitgevoerd om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de Browser-Add-On door de betrokken persoon of een andere persoon, die een invloedspositie toe te rekenen is, gede-installeerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid voor nieuwe installatie of hernieuwde activering van de Browser-Add-Ons.

Verder informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ envia http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgevraagd worden. Google Analytics wordt via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader uitgelegd.

Opt-Out cookies

Opt-Out-cookies verhinderen de toekomstige opname van uw gegevens bij het bezoek aan deze website. Om de opname door Universal Analytics via meerdere apparaten te verhinderen dient u het Opt-Out op alle gebruikte systemen uit te voeren. Wanneer u hier klikt, dan wordt de Opt-Out cookie geplaatst: klik daarvoor op de navolgende link om Google Analytics te deactiveren {jtgaoo}

Online aanbiedingen bij kinderen

Personen beneden 16 jaar mogen zonder toestemming van de ouders of voogden geen persoonsgebonden gegevens aan ons doorsturen respectievelijk een instemmingsverklaring afgeven, Wij willen ouders en voogden verzoeken om actief aan de onlineactiviteiten en –belangstellingen van hun kinderen deel te nemen.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat - duidelijk herkenbaar – ook links naar de internetsites van andere ondernemingen. Voor zover links naar andere aanbieders aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Daarom kan voor de inhoud ervan geen garantie en verantwoordelijkheid overgenomen worden. Voor de inhoud van deze pagina’s is steeds de desbetreffende leverancier van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van het linke op mogelijke overtredingen en herkenbare wettelijke schending en getest.
Onwettige inhoud was op het moment van het linken niet herkenbaar, Een permanenten inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concreet bewijsmateriaal van een wettelijke schending niet redelijk. Bij bewustwording van wettelijke schendingen worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.